ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานปลัด

 

     

นายธีรวัฒน์  พรามสุข

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

     

 

   

 

 

 

นายธีรวัฒน์  พรามสุข

หัวหน้าสำนักปลัด

   

 

นางกัญญาวีร์ สีวะกุล 

นักทรัพยากรบุคคล

       

นางชยุตรา ทับปัญญา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอาธิตยา วันคำ

นักพัฒนาชุมชน

นายคนอง จารุมี

นักจัดการงานทั่วไป

 

จ.อ.สามารถ ทองเหลือง 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     

จ.อ.สุข จารุจิตร์

เจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวศศิกาญจน์ หาญชาติ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

depositphotos_83084390-stock-illustration-businessman-icon-can-be-used

 

-

นิติกร

       
       

 

         

IMG_20181017_101920

นายบุญสวน  ดีดวงพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายวิเศษ ปูคะศิลป์

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์ศรีทา

คนงานทั่วไป

นายวิทยา อุคำ

คนงานทั่วไป

 

นายพิษณุพงศ์ สามารถ

พนักงานขับรถน้ำ

         

 

นางสาวฐานิดา เสมอจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

นางสาวกุลนาถ รัตนวงศ์ 

คนงานทั่วไป

 

นางทองพูล โพธิพันธ์

ภารโรง

 

นางสาวกุสุมา ขยันชุมชุน

คนงานทั่วไป

 

 

 

นางสาวขวัญตา ดีดวงพันธ์

คนงานทั่วไป