ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

...

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น

 ********************************************

          ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีการบริการแก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ หรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อให้ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนการแนะนำ ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นั้น

          องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                   อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น

  1. คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

                   1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

                   2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

                   3) ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

  1. การสมัครและสถานที่รับสมัคร

                   ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารในการสมัครด้วยตนเอง           ณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ) และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ http://www.nud.go.th

  1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมกับใบสมัคร

                   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

                   (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                   จำนวน  1  ฉบับ

                   (2) สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน  1  ฉบับ

  1. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ในวันที่ 28  สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บ http://www.nud.go.th

  1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น โดยการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน เกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นฟูสมรรถภาพและกายภาพบำบัด การดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงให้สามารถดำรงชีวิตอย่างปกติสุข

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร

แนบท้ายรับสมัคร ลงวันที่    21   สิงหาคม 2563

 

ตำแหน่ง อาสาสมัครนักบริบาลท้องถิ่น  จำนวน  2  อัตรา

          หน้าที่และความรับผิดชอบ

                   อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น มีหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งได้รับมอบหมายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

                   (1) ช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

                   (2) ช่วยเหลือดูแลการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เช่น การอาบน้ำ การทำความสะอาดร่างกาย การแต่งตัว การรับประทานอาหาร การเคลื่อนย้าย การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ การขับถ่าย การไปพบแพทย์ การรับประทานยา เป็นต้น

                   (3) ให้บริการด้านสุขภาพพื้นฐาน (Basic health care service) เป็นการดูแลสุขภาพภายใต้การกำกับบุคลากรวิชาชีพด้านสุขภาพในพื้นที่ ได้แก่ การพยาบาลพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพเบื้องต้น การประเมินสุขภาพเบื้องต้น เช่น การประเมินความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันที่ไม่ซับซ้อนมากเกินไป การประเมินภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ การทำแผล บกพร่องระยะแรก การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม หรือมีอาการทางสมอง เป็นต้น

                   (4) การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องต้นกับครอบครัว และการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานต่างๆ

                   (5) การประเมินปัญหาในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเบื้องต้น และประสานงานในการส่งต่อได้อย่างถูกต้อง

                   (6) การบริการให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคล (Care plan)

                   (7) ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงด้านสุขภาพพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดอื่นๆ ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

          ระยะเวลาการจ้าง  จะทำบันทึกข้อตกลง เป็นระยะเวลา 1 ปี

          อัตราค่าตอบแทน   ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ  5,000 บาท