ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักปลัด, 042-049873 กองคลัง, 042-049874 ปภ, 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามประกาศ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก มาตรการของจังหวัดมุกดาหารในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือตามประกาศ  หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก

มาตรการของจังหวัดมุกดาหารในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

                             ***********************************************

 

          ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้ประกาศให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของจังหวัดมุกดาหาร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ให้มาลงทะเบียนเพื่อรับการเยียวยา ตามประกาศ หลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของจังหวัดมุกดาหารในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๖ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๑๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาขนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๑๒๐ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด -๑๙)

บัดนี้ กรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับการเยียวยาแล้ว ได้มีมติเห็นชอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการของจังหวัดมุกดาหารในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)และให้ได้รับการเยียวยาตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ จำนวน ๑๒๖ ราย(รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)  องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ประชาชนทั่วไป สามารถคัดค้านผู้ได้รับการเยียวยา ว่าเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ฯ ภายในวัน ๗ วัน นับแต่วันประกาศนี้

                  

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓

 

                        ( นายจำนงค์  ผลาเหิม)

                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม