ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักงานปลัด 042-049873 กองคลัง 042-049874 ปภ 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักงานปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

สำนักงานปลัด

นายพิพัฒน์  อ่อนเทศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

 

                                                                                                                            

 

  นายชยพัทธ์ เทือกทา

  หัวหน้าสำนักงานปลัด

                                                                                                                                                        

  นางกัญญาวีร์ สีวะกุล       นางชยุตรา ทับปัญญา            นางสาวอาธิตยา วันคำ

       นักทรัพยากรบุคคล                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                      นักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

                              นายคนอง จารุมี            นายอารมณ์ ธิศาเวช 

                                  นักจัดการทั่วไป                              นิติกร

 

                                                                                     

                           จ.อ.สามารถ ทองเหลือง                จ.อ.สุข จารุจิตร์

           เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย             เจ้าพนักงานธุรการ

  

                                    

นายบุญสวน  ดีดวงพันธ์    นายประมวล   ลุนชิด      

   พนักงานขับรถยนต์                          คนงานทั่วไป                        

 

                               

นายภูมิใจ  ชัยสิทธิ์    นางสาวเดือนเพ็ญ วงค์ศรีทา   นายวิทยา  อุคำ

        คนงานทั่วไป                                                คนงานทั่วไป                                             คนงานทั่วไป                 

 

                               

นางสาวกุลนาถ  รัตนวงศ์          นางทองพูล  โพธิพันธ์

             คนงานทั่วไป                                      ภารโรง