ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บขององค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
อีเมลล์. obtnaudom@gmail.com
เบอร์โทร. 042-049872 สำนักงานปลัด 042-049873 กองคลัง 042-049874 ปภ 042-049875 ศพด.นาอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
Naudom Subdistrict Administration Organization
อบต.นาอุดม ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ 1 สำนักงานปลัด 042-049872 :2 กองคลัง 042-049873 :3 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 042-049874 :4 ศพด.วัดนาอุดม 042-049875

ผู้บริหาร สมาชิกสภา

ลิงค์สำคัญ

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กองคลัง

นางสาวปริญญาภรณ์ คำมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิไลลักษณ์ ไผ่โสภา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

 -
นักวิชาการเงินเเละบัญชีปฎิบัติการ

 

นายราเชนทร์  รูปเรี่ยม
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

นางสาวกรรณิการ์ ชูรัตน์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

นางสาวนุชนาถ ศรีหล้า 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายชัยชนะ  นามศร 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าการเงินและบัญชี